Regulamin

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sztukmistrze, zwana dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Etiud Nowocyrkowych, zwanym dalej Konkursem
 3. Celem Konkursu jest promowanie twórczości nowocyrkowej na najwyższym poziomie, wsparcie działających w Europie Środkowo-Wschodniej artystów Nowego Cyrku, prezentacja lubelskiej publiczności wysokiej jakości etiud cyrkowych oraz konfrontacja artystycznych dokonań różnych grup i twórców cyrkowych.

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą wziąć udział artyści Nowego Cyrku – obywatele lub rezydenci z Polski, Litwy, Łotwy, Finlandii, Estonii, Białorusi, Czech, Węgier, Ukrainy i Słowacji.
 2. W Konkursie uczestniczyć mogą zarówno osoby indywidualne jak i grupy.
 3. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przedstawienia zgody prawnych opiekunów na udział w Konkursie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opracowanego według własnego pomysłu występu z wybranej dziedziny Nowego Cyrku (akrobatyka, ekwilibrystyka, żonglerka, klaunada i pochodne), o minimalnej długości 4 minuty, maksymalnej – 8 minut.
 5. W celu zgłoszenia się do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.cyrkulacje.eu najpóźniej do dnia 30.06.2024 r. oraz przesłać materiał filmowy, zawierający całościowy zapis zgłaszanej etiudy (bez cięć).
 6. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego występ jest wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 7. Jeśli występowi towarzyszyć ma podkład dźwiękowy, Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik z tymże podkładem.
 8. W trakcie Konkursu Uczestnicy korzystają z własnych rekwizytów i osprzętu i oświadczają, że spełniają one właściwe normy bezpieczeństwa.
 9. Uczestnicy są zobowiązani poinformować Organizatora o warunkach technicznych potrzebnych w trakcie występu. W przypadku niemożliwości ich zrealizowania, Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania Uczestnika do Konkursu.
 10. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z jego występem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania występu w taki sposób, by nikt nie doznał szkody. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na zdrowiu jakie mogą powstać w związku z występem Uczestnika, zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany samodzielnie zadbać o właściwe ubezpieczenie.
 12. W występach nie mogą brać udziału zwierzęta, nie można też używać ognia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 2. a) etap I – eliminacje na podstawie materiałów video przesłanych przez Uczestników, przeprowadzone przez wybraną przez Organizatora Komisję
 3. b) etap II – występ przed Publicznością i Jury podczas 3 spektakli konkursowych
 4. Spośród Uczestników, którzy wyślą zgłoszenie, na podstawie materiałów filmowych Komisja wybierze najlepsze występy i zakwalifikuje je do II etapu Konkursu.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna, a Uczestnicy Konkursu, podczas całego czasu trwania realizacji nie mogą dyskutować lub radzić się Komisji w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w Konkursie, a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu Uczestnika do kolejnego etapu Konkursu.
 7. Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w Konkursie wiadomością e-mail lub telefonicznie. Lista Finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu i profilu Konkursu w serwisie Facebook.
 8. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu II są zobowiązani do udziału w wyznaczonych próbach i warsztatach.

§ 4 Nagrody

 1. Jury przyzna nagrody pieniężne:

I miejsce – 8000 zł netto

II miejsce – 5000 zł netto

III miejsce – 3000 zł netto

Najlepszy Trick – 3000 zł netto

 1. Publiczność przyzna swoją nagrodę – 3000 zł netto – w drodze głosowania.
 2. W przypadku przyznania nagrody równorzędnej, kwota nagrody jest dzielona między nagrodzonych.
 3. Możliwe jest ustanowienie dodatkowych nagród lub zwiększenia wysokości nagród w przypadku pojawienia się Fundatorów.
 4. Możliwe jest nieprzyznanie którejś z nagród przez Jury.
 5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu.
 6. Wydanie Nagród w Konkursie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności wyłanianiem Laureatów i przyznawaniem Nagród, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.
 6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji Konkursu zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu Konkursu lub promocji Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane na stronie internetowej Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia okresu trwania Konkursu lub przedterminowego zakończenia Konkursu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z przyczyn technicznych lub prawnych.

Finaliści 2023

std